Č E R N O H O R S K Ý Ladislav z Boskovic

Okolo roku 1455 - ?

Český šlechtic, šiřitel ranné renesance a humanismu

Brno: torzo knihovny v klášterní knihovně rajhradských benediktinů, spravované Moravskou zemskou knihovnou - 90 sv., Moravský zemský archiv v Brně - nedefinovaný počet svazků

Olomouc: Vědecká knihovna - nedefinovaný počet svazků

Vídeň (AT):  Rakouské národní knihovně - nedefinovaný počet svazků

Charakteristika: původní rozsah odhadován na 200 sv., konkrétní tituly jsou známé v 90 případech. Mezi italskými paleotypy byly nejvíce zastoupeny prvotisky benátské a římské provenience, několik dalších svazků bylo vytištěno v Miláně, Florencii, Vicenze a Bologni. Z mimoitalské produkce to byly prvotisky vydané v Basileji, Paříži, Strasburku, Kolíně nad Rýnem, Norimberku, Lyonu, Pforzheimu a ve Vídni. Nejstarší svazek pochází z roku 1469. Téměř polovinu dnes známého fondu knihovny tvořily spisy antických, většinou římských autorů. Řecká literatura je zastoupena latinskými překlady části Plutarchova filozofického díla, Strabonova spisu o geografii a Ptolemaiovými astronomickými principy s komentářem německého humanisty Regiomontana. Zbytek jsou díla římských autorů, na prvním místě Marca Tullia Cicera. Významnou součástí je rukopis Boskovické bible, který je uložen ve vědecké knihovně v Olomouci. Ve fondech Moravské zemské knihovny se dochovalo několik prvotisků a starých tisků. Část autorovy knihovny se týkala latinské filologie, básnictví a rétoriky. Další skupinu tvoří knihy svázané s intelektuálním a školským systémem pozdního středověku. Poslední skupinou jsou spisy soudobých italských a německých humanistů.

Literatura:

ŠMERAL, Jiří. Ladislav Černohorský z Boskovic : čtenář nebo sběratel? In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : 13. ročník odborné konference (23. - 24. Listopad 2004) [online].  Olomouc: Vědecká knihovna Olomouc, 2004 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:  http://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/13--rocnik-odborne-konference/clanek/ladislav-cernohorsky-z-boskovic---ctenar-nebo-sberatel-/.