F E L I X Emil

1889 - 1956

Český středoškolský profesor, literární historik, kritik

Plzeň: SVK - 6 788 svazků (prefix 20B), uložena jako celek

Charakteristika a historie: převážně čeština, dále němčina a ostatní. Literární věda, dějiny literatury, dějiny české a zahraniční, poezie (sbírky soudobých českých autorů - např. kolekce J.S. Machara, V. Nezvala, A. Sovy, J. Vrchlického, J. Zeyera apod.), próza česká a zahraniční překladová nebo v němčině, divadelní texty české a zahraniční překladové. Spisy E. Felixe a J.F. Hrušky. Periodika (např. Zvon, Lumír, Máj, Besedy Času, Český lid apod.). Několik turistických průvodců a výročních zpráv českých škol. Knihovna získána v roce 1980 z muzea Chodska v Domažlicích a v roce 1981 zapsána do fondu SVK PK (dle Inventáře). Pravděpodobně je v tomto fondu méně svazků  (-387 svazků) než uvádí inventář, tyto svazky jsou v inventáři škrtnuty, tj. nebyly  SVK PK nikdy předány - nutno prověřit. K. Hladíková, studentka oboru humanistika na FF ZČU Plzeň, zpracovává v ak. roce 2009/2010 bakalářskou práci na téma knihovna Emila Felixe. K dispozici je inventář fondu. Informaci poskytla Mgr. Pavlína Doležalová, vedoucí odd. prezenčních služeb Studijní  a vědecké knihovny Plzeňského kraje.