Osobní knihovny > Osobní knihovna Zdeňka Fibicha

Osobní knihovna Zdeňka Fibicha

Torzo osobní knihovny Zdeňka  Fibicha je uchováváno ve fondu knihovny Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Podle katalogu Fibichovy knihovny, sepsaného synem Zdeňka Fibicha, dr. Richardem Fibichem, osobní knihovna Z.Fibicha obsahovala oddělení: A. Hudebniny, B. Cestopisy a p., C. Přírodní vědy, D. Krásná literatura, filosofie, umělecká díla, E. Hudební literatura apod.  Ve fondu knihovny Ústavu hudební vědy se dochovala dodnes pouze část hudebně-vědní, převážně notové záznamy a publikace o hudbě, zbytek knihovny je nezvěstný. Knihy jsou vyhledatelné podle signatur ve fondu knihovny. Torzo obsahuje více jak 800 svazků (s podílem konvolutů), velké množství z nich obsahuje vlastnické razítko Zdeňka Fibicha, Fibichem vepsané datace (vznik díla, narození a úmrtí autorů) a několik dalších vpisků týkajících se překladu textu či hudební interpretace.  

Při zpracování významných prvků této knihovny, při zjišťování dalších informací o Fibichově knihovně a při popisu hudebnin vycházeli řešitelé projektu ze seznamů zpracovaných paní PhDr. Vlastou Reittererovou, za jejíž vstřícnou spolupráci řešitelé velmi děkují. Poděkování rovněž patří panu Mgr. Janu Baťovi, knihovníkovi knihovny Ústavu hudební vědy FF UK v Praze, který umožnil práci s fondem, pořizování digitálních kopií významných prvků tohoto fondu a umožnil jejich zpřístupnění v rámci webové aplikace "Knihovny významných českých osobností". 

Zpracování a charakteristika osobní knihovny Zdeňka Fibicha

Uložení knihovny, její historie po Fibichově smrti a složení knihovny Jediná dochovaná část osobní knihovny Zdeňka Fibicha (1850-1900) - hudebniny a hudebně-vědní literatura je dnes uchovávána jako oddělená sbírka knihovny Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. O historii knihovny vypovídají dva prameny,