N I E D E R L E  Lubor

1865 -1944

Český slavista, antropolog, etnolog, archeolog

Praha: Národní knihovna, odd. Slovanský knihovna - prozatím blíže nespecifikován počet svazků

Charakteristika: knihovna obráží svým charakterem šíři vědeckého zájmu svého původního vlastníka, právem považovaného za posledního velkého syntetika mnoha odvětví slavistiky, který svým dílem obsáhl veškeré Slovanstvo od jeho počátků až po soudobé otázky slovanského světa. V knihovně převládá slovanská archeologie a prehistorie, etnografie, historická geografie a zastoupeny jsou další vědní obory mající význam pro studium dějin, kulturního, politického a ekonomického vývoje slovanských národů a Slovanstva jako celku. Četné publikace jsou opatřeny autorskými dedikacemi prof. Niederlemu a svědčí tak o autoritě, jíž se Niederle těšil jak v českém, tak zahraničním vědeckém světě.

Literatura:

Národní knihovna ČR. Národní knihovna ČR  [online]. Praha: Národní knihovna, 2006 [cit. 2009-11-05]. Slovanská knihovna. Z významných sbírek. Dostupný z WWW: <http://www.klementinum.cz/pages/page.php3?page=slov_vyznamne_sbirky.htm>.