P A L A C K Ý František

1798   - 1876

Český historik, spisovatel (Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě), politik, podílel se na vzniku a rozvoji NM, zakladatel Matice české, zakladatel a redaktor muzeuního časopisu

Praha: KNM - 3383 sv., 2737 titulů.

Charakteristika a historie:  historie obecná, historie slovanských národů, okrajově i další obory, dále politika, jazykověda, umění, sociologie, vojenství, přírodní a užité vědy, zeměpis, vlastivěda, stát a právo, ekonomika, náboženství, jazykověda, literatura, almanachy, zprávy, časopisy, revue, knihověda, bibliografie, katalogy, biografie, korespondence, žurnalistika, prameny, edice pramenů, učebnice, slovníky, literární díla, zemědělství, lesnictví, geologie, průmysl, chemie, matematika, astronomie, palentologie, cestopisy, divadelní hry, sebrané spisy, rukopisy, státověda. Autoři: Caesar, Cicero, Čelakovský, Hus, Komenský, Jungmann, Rieger, Seneca, Tyl, Puškin, Moliere, Shakespeare, Klicpera, Mickiewicz, Voltaine, Rousseau, Havlíček (Duch Národních novin, 1851 - sig. 72 C 53, Sebrané spisy K. H. 1870 - 72 E. 137), Pascal, Děržavin, Šafařík, statistiky, seznamy. Četná věnování (sig. KNM 72 H 121 Purkyně, Barrande, sig. 72 C 89/2.-3. přív., 72 F 101/2. přív., 72 B 42), poznámky.

Zakoupeno od dědiců Občanskou záložnou v Praze-Karlíně, ta darovala knihovnu karlínské obci. Na žádost muzejního výboru ji Městská rada v Karlívě předala v r. 1886 Národnímu muzeu zároveň s ručně psaným lístkovým katalogem, pořízeným Fr. Šubrtem, prof. karlínské reálky. Po přestěhování do nové budovy NM byla v r. 1892 instalována vcelku v centrální části hlavního knižního skladu (sig. 72-73) a doplněna bustou F.P. (Její protějšek tvoří knihovna P. J. Šafaříka). Katalogizační lístky v Generálním jmenném katalogu, tištěný katalog (viz literatura), fond zapsán v Centrální evidenci sbírek MK ČR - podsbírka Knihy.

 

 Literatura:

SKWARLOVÁ, A.; MAKOVCOVÁ, J. Katalog knihovny F. Palackého. Sborník NM. 1985, řada C, sv. XXX, č. 1-3, 3-4.

KHEL, R.: K podílu knih na vytváření života a díla Františka Palackého I. (1798-1823). Časopis Národního muzea. 2005, řada historická, roč. 174,  č. 1-2., s. 57-89.