O projektu

Webová aplikace "Knihovny významných českých osobností" vznikla v rámci tříletého projektu s názvem „Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobností kultury jako součást národního kulturního dědictví". Tento projekt, řešený na půdě Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze financovaný z grantových prostředků Ministerstva kultury ČR, byl zahájen na počátku roku 2007 a ukončen v prosinci 2009.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím hlavního výstupu, této veřejně přístupné digitální knihovny informovat širokou a odbornou veřejnost o existenci fondů osobních knihoven významných osobností, které jsou uchovávány ve fondech paměťových institucí (knihoven a muzeí) a v soukromých rukou. Tyto knihovny představují památku na život a dílo svých majitelů a je možno je proto označit za součást historického kulturního dědictví každého státu a národa a podle toho je také chránit a zpřístupňovat veřejnosti.    

Označením „osobní knihovna" či „soukromá knihovna" (Private Library, Personal Bibliothek, Bibliothéque personnelle) je myšlena sbírka knih, časopisů  a dalších tištěných dokumentů, které jedna osoba vlastní a využívá pro svou práci, pro svůj oddych a záliby.

Ačkoli osobní knihovnu má téměř každý, projekt se soustředí na dochované osobní knihovny významných osobností národního i regionálního významu, popř. osobností významných pro svůj obor, jejichž knihovny, resp. zkoumání těchto knihoven může přinést laické i odborné veřejnosti nové poznatky. Zaměřuje se převážně na české osobnosti 19. a 20. století bez ohledu na jejich profesní obor. Pro ukázku i pro účely tvorby digitální knihovny zaměřené na téma osobních knihoven bylo zpracováno šest knihoven - knihovny hudebníků, spisovatelů a výtvarníka, kteří jsou českému uživateli důvěrně známí. Nabízí se zde možnost ukázat nové skutečnosti o životě těchto osobností prostřednictvím knih, které za svého života kupovali, dostávali a užívali ke své práci i pro radost. Byly vybrány knihovny zachované téměř v původní podobě i knihovny, z nichž se dochovalo  pouze torzo.     

Při zkoumání konkrétních fondů osobních knihoven se řešitelé projektu soustředili po vyhledání dochovaných knih především na vyhledání a zachycení výjimečných památek v knihách, jimiž jsou podpisy, věnování, exlibris, vpisky a zatrhávání. Tyto prvky ukazují postupy práce slavného majitele s knihou, původ knih, vztah majitele k té které knize (jejímu obsahu, popř. autorovi) a zároveň zpětně poukazují na to, že kniha opravdu náležela zmíněné osobnosti. Tyto prvky, spolu s identifikací knih jsou nejdůležitější částí vzniklé digitální knihovny.

Jádrem každé ze šesti prezentovaných knihoven je interaktivně přístupný seznam individualizovaných svazků, tj. knih, které nesou výše zmíněné památky na své majitele a u nichž byly pořízeny digitální kopie těchto prvků. (Pokud knihovna obsahuje větší množství např. podobných podpisů, exlibris apod. je obrazově prezentován reprezentační vzorek těchto prvků, ostatní výskyty jsou zmíněny u jednotlivých titulů v seznamu všech zjištěných dokumentů či titulů té které knihovny). Individualizované svazky jsou v rámci sekce řazeny podle počátečního písmene příjmení autora.  U každého svazku je uveden základní bibliografický a fyzický popis  a informace o fyzickém umístění tohoto svazku.  Zobrazené vpisky a věnování jsou pro zajištění pohodlí jejich prohlížení podle možností přepsány. Jednotlivé autory, díla či individuální prvky je možno vyhledat jejich zadáním do vyhledávacího okna v levém rohu nahoře na stránce, přičemž lze zvolit prohledávání vybrané knihovny nebo všech knihoven. V tomto případě budou prohledávány nejen knihy, ale také ostatní textové dokumenty zveřejněné v rámci webové aplikace. 

Seznam individualizovaných knih doplňuje seznam všech zjištěných dokumentů knihovny (řešitelé se snažili dohledat knihy, které se z knihoven dochovaly, i ty, o nichž již existuje pouze písemná zmínka). Tento seznam dává uživateli možnost dozvědět se, co danou osobnost zajímalo, co mohlo formovat nebo naopak potvrzovat její názory a  záliby. Je potřeba však upozornit na to, že ve většině případů knihovna není celkem tak, jak byla po smrti majitele či dokonce za jeho života. Ke každé ze šesti knihoven je k dispozici článek o obsahu knihovny, její historii po smrti majiteli, jejím zpracování a další zajímavé informace týkající se této osobní knihovny a čtenářství jejího majitele.  

Součástí webové aplikace je seznam Dalších dochovaných knihoven, v němž jsou shromažďovány informace o fondech osobních knihoven uchovávaných převážně na území České republiky, o nichž se dochovaly písemné prameny nebo je jejich existence známa řešitelům projektu. Hesla jednotlivých knihoven nejsou jednotná co do úplnosti, v některých případech se jedná pouze o základní informaci, řešitelé projektu se však domnívají, že alespoň částečná informace může navést uživatele či badatele zajímajícího se o danou osobnost k dalšímu zkoumání. Tato databáze bude i nadále rozšiřována a doplňována.

Při práci na tomto seznamu řešitelé využili krom jiného již zpracovaného interního soupisu knihovních osobních celků Knihovny národního muzea zpracovaný Mgr. Marií Šírovou, bývalou ředitelkou knihovny a PhDr. Evou Lachmanovou, vedoucí oddělení základní knihovny Národního muzea. Za poskytnutí tohoto soupisu k získání a zveřejnění informací  o fondech Knihovny národního muzea řešitelé projektu velmi děkují. Velkou pomocí byla také aktualizace informací o osobních fondech knihovny Památníku národního písemnictví, které provedla Mgr. Alena Petruželková, vedoucí Knihovny Památníku národního písemnictví.

Informace o technickém řešení jsou přístupny na stránce věnované technickému řešení projektu.  Dlouhodobou archivaci, správu a zpřístupňování digitálních souborů této digitální knihovny a výměnu dat přes protokol OAI-PMH provozuje Digitální repozitář Univerzity Karlovy, které zajišťuje pomocí nástroje Digitool firmy Exlibris.    

Obrazové soubory i ostatní obsah této webové aplikace jsou chráněny licencí Creative Commons

 > celý text
 

Aktuální zprávy

Další kniha z knihovny K.H.Borovského nalezena

Díky paní Janě Kozákové, pracovnici Městské knihovny v Praze, která nás upozornila na knihu nalezenou ve sbírce starých tisků Městské knihovny, přinášíme další svazek podepsaný K.H.Borovským. Titul je uveden i  je i v seznamu Havlíčkových knih vyhotoveném při pozůstalostním řízení. Jedná se o titul "Encyklopäedie der Kriegskunst zu Lande"

Významný projekt Knihovny Národního muzea - PROVENIO

Dovolujeme se upozornit na jedinečný projekt týmu pracovníků Knihovny Národního muzea zaměřený na zpracování provenienčních záznamů historických a moderních knihoven.  Více viz stránky projektu.