Z více jak 1200 svazků, které se nacházely v Havlíčkově vlastnictví, jak dokládají dnes již  nezvěstné Havlíčkem sepsané seznamy svazků jeho knihovny, se dochovalo pouze malé torzo. Při pátrání po knihách z Havlíčkovy osobní knihovny řešitelé projektu vycházeli z velké části z článku Pravoslava Kneidla "Havlíčkova knihovna", otištěném ve Sborníku Národního muzea v roce 1957. Podle tohoto pramene a díky dalšímu hledání se podařilo nalézt 25 svazků, z toho 22 z nich s velkou pravděpodobností bylo Havlíčkových, jak ukazuje Havlíčkův podpis v nich objevený. Ve fondech Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze se nachází několik tisků s Havlíčkovým podpisem, ve fondech Knihovny Národního muzea v Praze čtyři svazky, které obsahují podpisy, kresby a vpisky, zmiňované již Pravoslavem Kneidlem v 50.letech a v Archivu Národního muzea je uchovávána jedna kniha, získaná ze sbírek Historického fondu v Praze. Ve fondech Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod je uchováváno jedenáct svazků s Havlíčkovým podpisem a několik svazků, které mohly Havlíčkovi patřit (z toho většina není ani zmiňována v článku P. Kneidla). Díky dochovaným dokumentům je však možno alespoň v seznamech spatřit na svou dobu rozsáhlou Havlíčkovu osobní knihovnu, která obsahovala jazykové učebnice, národní písně a přísloví, českou a světovou prózu, poezii a drama, historii, časopisy, literaturu latinskou, knihy polské, srbské, ruské a maloruské.  

Řešitelé projektu by rádi poděkovali panu Mgr.Martinovi Sekerovi, Ph.D., řediteli Knihovny Národního muzea,  za souhlas se zpřístupněním pořízených digitálních kopií z knih osobní knihovny K.Havlíčka Borovského, paní Mgr. Marii Klučinové, vedoucí služeb KNM, za podporu při pořízení těchto kopií a paní PhDr. Evě Lachmanové, vedoucí oddělení základní knihovny,  za vstřícné jednání při přístupu k fondům osobních knihoven. Poděkování patří také paní PhDr. Naděždě Macurové, vedoucí Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze a panu Mgr. Zdeňku Freislebenovi, řediteli Památníku národního písemnictví za to, že umožnili pořídit kopie dokumentů z fondu K.H.Borovského a zpřístupnit je v rámci webové aplikace "Knihovny významných českých osobností".  Stejně tak patří poděkování panu MgA. Jiřímu Jedličkovi, řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a paní Zině Zborovské, kurátorce sbírky, za spolupráci a souhlas se zpřístupněním pořízených kopií v rámci této webové aplikace. Za souhlas s pořízením a zpřístupněním snímků dvou svazků patřících patrně do Havlíčkovy knihovny, které se nacházejí v oddělení starých a vzácných tisků Městské knihovny v Praze patří díky řediteli MKP, panu RNDr. Tomáši Řehákovi a paní Pavle Puršové, vedoucí oddělení vzácných tisků MKP. V neposlední řadě je třeba poděkovat také PhDr. Mileně Běličové, vedoucí Archivu Národního muzea za vyhledání svazku K. Havlíčka Borovského ve fondu. Téměř zapomenuté svazky z fondu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod objevily a dohledaly sl. Ilona Klementová, studentka ÚISK a paní Zina Zborovská, kurátorka sbírky.